top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

ข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เรื่องความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565


ข้อมูลประกอบการบรรยาย Food Security
.pdf
Download PDF • 944KB


44 views
bottom of page