top of page

ประกาศ

ประกาศจาก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

ANNONCE : Vente aux enchères d’une voiture de function d’ambassadeur

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงตกแต่งที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเสมียนของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง งานจ้างออกแบบปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ

bottom of page