ประกาศ

ประกาศจาก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบปรุบปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง งานจ้างออกแบบปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ

ประกาศ การจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท.

ประกาศ การจ้างปรังปรุงตกแต่งที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท.

ประกาศคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง