• Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com

บุคลากร

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ

เอกอัครราชทูต

ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

 
ประวัติการทำงาน
<ภาษาไทย>
<ภาษาอังกฤษ>

นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ

อัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

นายจักรินทร์ โกมลศิริ

อัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

นางสาวนวรัตน์  ตันกมลาสน์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

(ว่าง)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

นายอัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์

ที่ปรึกษา

นางดวงกมล คาร์พินสกี

ที่ปรึกษา

นางกมลทิพย์ พสุนธรากาญจน์ จะนู

ที่ปรึกษา

นางสาวไวนิกา อานามนารถ

ที่ปรึกษา

นางนภาพร น้ำดอกไม้

เลขานุการโท