บุคลากร

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ

เอกอัครราชทูต

ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

 
ประวัติการทำงาน
<ภาษาไทย>
<ภาษาอังกฤษ>
สาร ในโอกาสเปิดตัวเว็บไซต์ มิถุนายน 2562
สาร อวยพรปีใหม่ มกราคม 2563
สาร ในโอกาศสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ มีนาคม 2563

นายจักรินทร์ โกมลศิริ

อัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

นางสาวพรพิมล สุคันธวณิช

อัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

นางจารุวรรณ สุขรมย์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

นางสาวนวรัตน์  ตันกมลาสน์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

นายอัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์

ที่ปรึกษา

นางดวงกมล คาร์พินสกี

ที่ปรึกษา

นางกมลทิพย์ พสุนธรากาญจน์ จะนู

ที่ปรึกษา

นางสาวไวนิกา อานามนารถ

ที่ปรึกษา

นางนภาพร น้ำดอกไม้

เลขานุการโท

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com