top of page

๕ เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ องค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

90012_edited.png
75208751_173952317053785_248179199056926
bottom of page