top of page

WIPO เชิญ จุรินทร์ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก โดยไทยครองอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในงานเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ร่วมกับผู้นำจากหลายชาติชั้นนำทั่วโลก โดยความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยปีนี้เป็นที่น่าพอใจ โดยคว้าอันดับที่ 43 จาก 132 ประเทศทั่วโลก สูงขึ้นจากปีที่แล้ว และเป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ระดับสูง ทั้งยังเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

รายงาน GII 2021 ระบุว่า ไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรมสูงขึ้น แม้เป็นช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยังครองอันดับ 1 ของประเทศที่เอกชนมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเป็นอันดับที่ 42 ด้านการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม จากเดิมอันดับที่ 86 เมื่อปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นอันดับที่ 51 ที่ภาครัฐให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ จากเดิมอันดับที่ 81 เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่ง WIPO เห็นว่ามีความสำคัญต่อการส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างมาก

นอกจากนี้ รายงาน GII 2021 ยังระบุว่า ไทยมีพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเด่นชัด โดยติดอันดับที่ 47 จากเดิมอันดับที่ 54 ในปีที่ผ่านมา และเป็นประเทศที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไปยังต่างประเทศผ่านระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) เป็นอันดับที่ 75

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ผลการจัดอันดับด้านนวัตกรรมของไทยตามรายงาน GII 2021 ในปีนี้ เป็นผลจาก ความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจนสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
1.การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จนครบทั้ง 77 จังหวัด
2. นำระบบจดทะเบียนออนไลน์ (e-Filing) มาใช้กับทุกงานบริการ
3.ออกหนังสือสำคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
4.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Fast Track จากเดิม 12 เดือน เหลือเพียง 6 เดือน
5.ลดระยะเวลาการต่ออายุเครื่องหมายการค้าจากเดิม 60 วัน เหลือ 60 นาที
6. ลดระยะเวลาการจดแจ้งลิขสิทธิ์ จาก 30 วัน เหลือเพียง 3 วัน
7.ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR)
8. จัดทำบริการแจ้งเตือนข้อมูลด้านสิทธิบัตรที่ใกล้หมดอายุ เพื่อผู้ผลิตยาไทยจะได้เตรียมการผลิตยาที่หมดสิทธิบัตรแล้วเป็นการล่วงหน้าได้

มาตรการเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง รองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญยิ่ง โดยตั้งเป้าทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยับอันดับนวัตกรรมไทยให้ดีขึ้นต่อไป

พร้อมกันนั้น นายจุรินทร์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและผู้ร่วมเผยแพร่ที่ได้ทำงานอย่างหนักในการจัดทำรายงาน GII พ.ศ. 2564 และกระตุ้นให้โลกเห็นความสำคัญของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เทปบันทึกการกล่าวถ้อยแถลง
https://www.pmtw.moc.go.th/vdo?wix-vod-video-id=86a5b4fab8f94610947a1d405e1db4af&wix-vod-comp-id=comp-klaikny8

bottom of page