top of page

จุรินทร์ โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดในเวทีเอเปค (APEC) ประกาศหนุน CL วัคซีน ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค Ministers Responsible for Trade Meeting หรือ MRT มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล เวลาในไทย 18.00-21.00 น. เป็นการประชุมประจําปี 2564 โดยนายจุรินทร์ประชุมผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วย

ช่วงหนึ่งของการประชุมนั้น นายจุรินทร์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนอื่นกระผมขอแสดงความยินดีและขอบคุณนิวซีแลนด์ในการเป็น เจ้าภาพจัด การประชุมที่สําคัญครั้งนี้ ตนจะนําเสนอมุมมองของไทยเกี่ยวกับนโยบายทางการค้าที่จะช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวทางของเอเปคในการเสริมสร้างการฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะขอเน้นย้ำ 5 ประเด็นสําคัญ ดังนี้คือ

ประการที่หนึ่ง ไทยยืนยันสนับสนุนการดําเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วย การอํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าจําเป็นที่ได้รับการรับรองโดย เอเปคเมื่อปีที่แล้ว โดยเน้นว่ามาตรการจํากัดการส่งออกควรสอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก และจะต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า

ประการที่สอง ไทยเร่งดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของวัคซีนและสินค้าจําเป็น เราใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว สําหรับระบบพิธีการศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกการค้าข้ามพรมแดน

ประการที่สาม รัฐบาลไทยกําลังเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เราตระหนักถึงความสําคัญของแถลงการณ์เอเปค เรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีน โควิด-19 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 และสินค้ายาอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเอเปค และภูมิภาคอื่น

ประการที่สี่ ไทยตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการขนส่งและโลจิสติกส์ เราให้ความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศทางธุรกิจ

"สุดท้ายนี้ ผมสนับสนุนเรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา หรือ CL (Compulsory licensing) กับวัคซีน เนื่องจากมีความสำคัญต่อการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและรักษาชีวิตทุกคน" นายจุรินทร์ กล่าว

bottom of page