top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

WTO เปิดตัวเว็บไซต์มาตรการใบอนุญาตนำเข้า เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและภาคเอกชนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 WTO เปิดตัวเว็บไซต์มาตรการใบอนุญาตนำเข้า ในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยใบอนุญาตนำเข้า หลังจากใช้เวลา 4 ปี ในการวิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูล


เว็บไซต์ใหม่ล่าสุดนี้เป็นช่องทางสำหรับการสืบค้นข้อมูลกฎระเบียบ วิธีการ และรายการสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าของสมาชิก WTO ครอบคลุมกฎระเบียบกว่า 2,500 ฉบับ และสินค้ากว่า 1,000 รายการ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสถิติและขั้นตอนการแจ้ง Notification ของสมาชิก รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องของ WTO ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส สนับสนุนการแจ้งข้อมูลของสมาชิก และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล จึงช่วยลดต้นทุนทางการค้าแก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย


ปัจจุบัน ใบอนุญาตนำเข้าถือเป็นมาตรการทางการค้าที่ถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้น เพื่อจำกัดปริมาณทางการค้า ควบคุมคุณภาพสินค้า ปกป้องสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค เว็บไซต์มาตรการใบอนุญาตนำเข้าจึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิกและภาคเอกชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์มาตรการใบอนุญาตนำเข้าได้ที่ https://importlicensing.wto.org/ โดยไม่ต้องใช้ Username และ Password

ดร. ดวงกมล คาร์พินสกี

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

12 ตุลาคม 2563

Image: WTO

156 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page