top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

WTO เดินหน้าพัฒนาระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะกรรมการว่าด้วยใบอนุญาตนำเข้า (Committee on Import Licensing)ได้จัดประชุมประเทศสมาชิก โดยการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการใบอนุญาตนำเข้าของประเทศสมาชิกแล้ว ที่ประชุมฯยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการแจ้งเวียนข้อมูลมาตรการที่ออกใหม่และมาตรการประจำปี (Annual Questionnaire on Import Licensing Procedures) ให้เป็นปัจจุบันตามความตกลงว่าด้วยใบอนุญาตนำเข้า


ภายใต้ความตกลงว่าด้วยใบอนุญาตนำเข้า ประเทศสมาชิกWTO มีพันธกรณีที่จะต้องแจ้งมาตรการใบอนุญาตการนำเข้าต่อ WTO ภายใน 60 วันหลังประกาศใช้ รวมทั้งแจ้งสรุปมาตรการประจำปีภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกๆ ปีด้วย โดยล่าสุด WTO ได้ทำการปรับปรุงแบบฟอร์มการแจ้งเวียนมาตรการใบอนุญาตการนำเข้าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน


นอกจากนี้ WTO กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่เกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งคาดว่าจะใช้งานอย่างเป็นทางการได้ในปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563 (https://importlicensing.wto.org)


ปัจจุบันประเทศสมาชิก WTO 164 ประเทศรวมทั้งไทยให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตามพันธกรณีความโปร่งใสในการแจ้งเวียนมาตรการด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและอยู่ระหว่างการหารือแนวทางปฏิบัติต่อสมาชิกที่ไม่ปฎิบัติตามพันธกรณีด้วย


ดร. พรเทพ ศรีธนาธร

46 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page