Search
  • pmtwmocgoth

WTO เดินหน้าพัฒนาระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า

Updated: May 6, 2020เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะกรรมการว่าด้วยใบอนุญาตนำเข้า (Committee on Import Licensing)ได้จัดประชุมประเทศสมาชิก โดยการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการใบอนุญาตนำเข้าของประเทศสมาชิกแล้ว ที่ประชุมฯยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการแจ้งเวียนข้อมูลมาตรการที่ออกใหม่และมาตรการประจำปี (Annual Questionnaire on Import Licensing Procedures) ให้เป็นปัจจุบันตามความตกลงว่าด้วยใบอนุญาตนำเข้า


ภายใต้ความตกลงว่าด้วยใบอนุญาตนำเข้า ประเทศสมาชิกWTO มีพันธกรณีที่จะต้องแจ้งมาตรการใบอนุญาตการนำเข้าต่อ WTO ภายใน 60 วันหลังประกาศใช้ รวมทั้งแจ้งสรุปมาตรการประจำปีภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกๆ ปีด้วย โดยล่าสุด WTO ได้ทำการปรับปรุงแบบฟอร์มการแจ้งเวียนมาตรการใบอนุญาตการนำเข้าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน


นอกจากนี้ WTO กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่เกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งคาดว่าจะใช้งานอย่างเป็นทางการได้ในปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563 (https://importlicensing.wto.org)


ปัจจุบันประเทศสมาชิก WTO 164 ประเทศรวมทั้งไทยให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตามพันธกรณีความโปร่งใสในการแจ้งเวียนมาตรการด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและอยู่ระหว่างการหารือแนวทางปฏิบัติต่อสมาชิกที่ไม่ปฎิบัติตามพันธกรณีด้วย


ดร. พรเทพ ศรีธนาธร

13 views0 comments
  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com