top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

ไทยแชร์ความสำเร็จแก้ปัญหา IUU พร้อมจับมือสมาชิก WTO ผลักดันข้อตกลงห้ามอุดหนุนประมงผิดกฎหมาย

ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ Regional Workshop on Fisheries Subsidies for Government Officials from Asia โดยองค์การการค้าโลก (WTO) และ Workshop for Asian Region Countries on the Implications of WTO Fisheries Subsidies โดย Pew Charitable Trusts (Pew) และ International Institute for Sustainable Development (IISD) ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในทวีปเอเชีย องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประมง และการอุดหนุนประมง เพื่อนำไปต่อยอดการเจรจาข้อตกลงเรื่องการอุดหนุนประมงภายใต้ WTO ที่มีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 นี้


การเจรจาจัดทำข้อตกลงเรื่องการอุดหนุนประมงมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกฎกติการะหว่างประเทศที่ห้ามประเทศสมาชิก WTO ให้การอุดหนุนประมง IUU และการอุดหนุนที่ก่อให้เกิดการประมงที่เกินศักยภาพและเกินขนาด (Overcapacity and Overfishing) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมรัฐมนตรี WTO และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยการประชุมครั้งนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอุดหนุนประมงและนัยของการจัดทำกฎเกณฑ์ WTO โดยเฉพาะในขณะนี้ที่การเจรจามีความเข้มข้นและมีข้อเสนอที่ต้องหารือจำนวนมาก รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญในการช่วยรักษาสัตว์น้ำทางทะเลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ในการนี้ ผู้แทนกรมประมงของไทยได้เข้าร่วมบรรยายความสำเร็จในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม รวมถึงการดำเนินงานอย่างบูรณาการของรัฐบาลไทยเพื่อแก้ไขปัญหาประมง IUU ทั้งการออกกฎหมาย การกำกับดูแลกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ การกำหนดมาตรการลงโทษที่เข้มงวด ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการรัฐเจ้าของท่าเพื่อควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติที่เข้ามาในไทย ซึ่งเป็นการยกระดับการประมงไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และนำไปสู่การปลดใบเหลือง IUU จากสหภาพยุโรปในที่สุดเมื่อเดือนมกราคม 2562 โดยความสำเร็จของไทยดังกล่าวได้รับความชื่นชมอย่างมากจากผู้เข้าร่วมประชุม ที่เห็นว่าไทยเป็นตัวอย่างสำคัญในการแก้ปัญหา IUU ที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นอาจนำไปเป็นแบบอย่างด้วย


กมลทิพย์ พสุนธรากาญจน์ จะนู

28 มิถุนายน 2562

113 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page