top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

โอกาส MSMEs แข่งขันในเทคโนโลยีสีเขียว


สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อยและขนาดเล็ก หรือ MSMEs อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทขนาดเล็ก สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้น้อยกว่าไม่ว่าผลกระทบจะมาจากโรคระบาดหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่สำคัญ ประเด็นสำคัญคือ ธุรกิจขนาดเล็กมีทรัพยากรจำกัดและ ไม่มากพอที่จะลงทุนเพื่อหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ด้วยเหตุนี้องค์การการค้าโลกหรือ WTO ในฐานะองค์กรที่ดูแลการค้าระหว่างประเทศของโลก จึงได้ตระหนักถึงการแนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนากลุ่ม MSMEs ของประเทศสมาชิกเพื่อให้พลิกฟื้นและปรับตัวให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดใหญ่ให้ได้


ประเด็นเรื่องการพัฒนา MSME และเทคโนโลยีสีเขียว ถือเป็นวาระหนึ่งที่สมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในเวที การประชุมคณะมนตรีข้อตกลง TRIPS Council อันประกอบด้วย

กลุ่มประเทศ Friends of IP and Innovation (ได้แก่ ประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ จีนไทเป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) และกลุ่มประเทศ Friend of IP and Innovation เหล่านี้ ได้เสนอให้มีการหารือในประเด็น “การทำให้ MSMEs แข่งขันในเทคโนโลยีสีเขียว”

เมื่อหลายปีก่อน


ทั้งนี้การเสนอแนวทางสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ

ขนาดย่อม (MSMEs) ให้สามารถแข่งขันท่ามกลางเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ MSMEs มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น โดยสมาชิกที่สนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว ย้ำว่า MSMEs มีความสำคัญ เพราะมีสัดส่วนการจ้างงานมากกว่าร้อยละ 50 และสามารถเป็นกลไกหลักของนวัตกรรมและ

การเติบโตได้ ดังนั้นควรพิจารณาบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันอย่างใกล้ชิด

โดยมีหลายวิธีที่ MSME สามารถใช้ระบบ IP เพื่อแข่งขันเทคโนโลยีสีเขียวได้มากขึ้น ตั้งแต่การใช้ประโยชน์

จากกลไกการสมัครและการลงทะเบียน IP ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มระหว่างประเทศเพื่อแบ่งปันข้อมูลและโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนจนถึงการแก้ปัญหาระดับประเทศ เช่น การจดสิทธิบัตรเร่งด่วน หรือ การสนับสนุนอื่น ๆ ตามความต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา

ซึ่งความพยายามเหล่านี้สามารถเดินหน้าไปสู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้เร็วขึ้นได้ อีกทางหนึ่งคือส่งเสริมนวัตกรรมและให้โอกาสความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสีเขียวมากขึ้นอีกทางด้วย


ทางด้านกลุ่มประเทศ LDCs และประเทศกำลังพัฒนายังเห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญของการหารือประเด็นนี้ เพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมความสามารถแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ย้ำถึง

การขาดฐานเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ LDCs และเน้นถึงความจำเป็นในการได้รับประโยชน์

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มการผลิต แต่ยังจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ด้าน SME Competitiveness Outlook 2021 วิเคราะห์ว่า ธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถกลับมาสร้างธุรกิจใหม่ได้อีกครั้งจากการระบาดใหญ่ของCOVID-19 ได้แต่ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤต

จากสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งจัดทำแผนฟื้นฟูสีเขียว 20 จุด เพื่อส่งเสริม MSMEs ที่สามารถแข่งขันได้ มีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Green tech role for small business / TRIPs

(SMECompetitiveness Outlook 2021: Empowering the Green Recovery-International Trade Center (22 jun 2021)

1,633 views0 comments

コメント


bottom of page