Search
  • pmtwmocgoth

สหภาพยุโรปเข้ม ทยอยปรับลดค่าสารตกค้างสูงสุด

Updated: May 6ในเวทีการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในรอบปีที่ผ่านมา ประเด็นการกำหนดค่าสารตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limitfor pesticide: MRL) ของสหภาพยุโรปยังคงเป็นประเด็นที่ประเทศสมาชิก WTO ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรแสดงข้อกังวลทางการค้าอย่างต่อเนื่อง


ค่า MRL คือ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่มีได้ในสินค้าเกษตร ในช่วงที่ผ่านมา สหภาพยุโรปมีการทยอยปรับลดค่า MRL ในสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด อาทิ Burpofezin, Ethoxysulfuron, Picoxystrobinโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังออกมาตรการกำหนดค่า MRL ในสารกำจัดศัตรูพืชที่มีคุณสมบัติเป็นสารขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptor) รวมทั้งทบทวนและยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารหลายชนิดที่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้ในสหภาพยุโรป


ประเทศสมาชิก WTO อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ จีน อาร์เจนตินา รวมทั้งไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปยึดถือมาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบัติตามหลักประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำมาตรการสุขอนามัยไปใช้ในการกีดกันทางการค้าเกินความจำเป็น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรในวงกว้าง


ถึงแม้จะได้รับการทัดทานจากประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปก็ยังคงเดินหน้าในการปรับลดค่า MRL อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการกำหนดค่า MRL ในสารกำจัดศัตรูพืชประเภทต่างๆ ที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจนำไปสู่ข้อกังวลทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นและอาจกลายเป็นกรณีพิพาททางการค้าได้ในอนาคต


ขอบคุณรูปภาพจาก www.tuv-nord.com


ดร พรเทพ ศรีธนาธร

29 พฤษภาคม 2562

40 views
  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com