โควิดระบาดเพิ่มต้นทุนการค้า

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 WTO ออกมาเตือนว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 และมาตรการกีดกันทางการค้าและข้อจำกัดในการเดินทางส่งผลทำให้ต้นทุนการค้าเพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนค่าเดินทางและค่าขนส่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึงหนึ่งในสามของต้นทุนทางการค้าขึ้นอยู่กับภาคส่วนตามรายงานของสำนักเลขาธิการ WTO ข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการค้าตราบเท่าที่ยังมีการระบาดอยู่

การขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกลดลงร้อยละ 24.6 ในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเที่ยวบินโดยสารซึ่งมีประมาณครึ่งหนึ่งของการขนส่งสินค้าทางอากาศหยุดบิน การขนส่งทางทะเลมีปริมาณการเดินเรือลดลง ในขณะที่การขนส่งทางบกระหว่างประเทศได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการปิดพรมแดนและมาตรการด้านสุขอนามัย

มีรายงานระบุว่าอุปสรรคด้านนโยบายการค้าและความแตกต่างด้านกฎระเบียบมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของต้นทุนการค้าในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงมาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี อุปสรรคทางการค้าชั่วคราว ความแตกต่างด้านกฎระเบียบและค่าใช้จ่ายข้ามพรมแดน ตลอดจนนโยบายอื่นที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเช่น การขาดการอำนวยความสะดวกในการลงทุนหรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ความไม่แน่นอนในระดับสูงที่เกิดจากการระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการค้าในการค้าระหว่างประเทศไตรมาสแรกของปี 2563 มาตรการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับระดับความไม่แน่นอนทั่วโลกสูงกว่าระดับที่เกิดจากสงครามอิรักและการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในปี 2546 ถึงร้อยละ 60

นอกจากนี้ความไม่แน่นอนช่วยลดความต้องการการลงทุนทางการค้าใหม่ๆ ของบริษัท และการเพิ่มขึ้นของความไม่แน่นอนอาจส่งผลให้เกิดการหดตัวของการให้สินเชื่อทางการค้า (Trade Finance) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต้องรับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนา

สรุปโดย จารุวรรณ สุขรมย์

17 สิงหาคม 2563

ที่มา Washington Trade Daily

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com