top of page

WTO เผยแพร่รายงานอัตราภาษีประจำปี 63

ดร. ดวงกมล คาร์พินสกี

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 63 WTO เผยแพร่รายงานอัตราภาษีของโลก (World Tariff Profiles) ฉบับล่าสุด ครอบคลุมข้อมูลอัตราภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษีของสมาชิก WTO และประเทศอื่นๆ รวมกว่า 170 ประเทศ โดยจัดทำร่วมกับ UNCTAD และ International Trade Centre ด้านอัตราภาษี มีการเปรียบเทียบอัตราผูกพันและอัตราเก็บจริงของแต่ละประเทศ รายงานอัตราภาษีเฉลี่ยของแต่ละประเทศตามประเภทสินค้า รวมทั้งอัตราภาษีเฉลี่ยที่ถูกเรียกเก็บจากตลาดส่งออกหลัก ด้านมาตรการที่มิใช่ภาษี มีสถิติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการตอบโต้การอุดหนุน และมาตรการปกป้องของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ได้เพิ่มข้อมูลอัตราภาษีของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles20_e.pdf

bottom of page