top of page

จีนเชื่อมาตรการสั่งแบน TikTok ของอินเดีย ละเมิดกฎระเบียบ WTO

สรุปโดย ไวนิกา อานามนารถ

ตามที่อินเดียได้มีมาตรการสั่งแบนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นของจีนรวม 59 รายการ ซึ่งรวมถึงแอปยอดนิยมอย่าง TikTok WeChat และ Weibo เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียได้รับการร้องเรียนว่า มีการนำแอปพลิเคชั่นบนมือถือเหล่านี้ (ทั้งระบบ Android และ iOS) ไปใช้ในทางที่ผิด กล่าวคือ มีการขโมยและส่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นอกอินเดีย ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลของจีนถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและการป้องกันประเทศ รวมทั้งกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของอินเดีย จึงจำเป็นต้องรับมือด้วยมาตรการฉุกเฉินเร่งด่วน

ต่อมา โฆษกสถานทูตจีนประจำอินเดีย (นาย Ji Rong) ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการของอินเดียว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวของอินเดียเป็นการกระทำที่สวนทางกับแนวโน้มการค้าโลก และการค้า e-commerce ในปัจจุบัน ซึ่งจะกระทบกับการจ้างงาน ความสนใจของผู้บริโภค และการแข่งขันของตลาดอินเดีย พร้อมทั้งเห็นว่า มาตรการของอินเดียถือเป็นการเลือกปฏิบัติและมุ่งเป้าไปที่จีน และมีการดำเนินการที่เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใส รวมทั้งอาจเป็นการละเมิดพันธกรณีเรื่องข้อยกเว้นทางความมั่นคง (Security Exceptions) ภายใต้ WTO อีกด้วย ในการนี้ โฆษกฯ ของจีนได้เรียกร้องให้อินเดียเปลี่ยนแนวทางการออกมาตรการที่เลือกปฏิบัติดังกล่าว มาเป็นการผลักดันของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันในอนาคตแทน

bottom of page