top of page

IP และ AI สัมพันธ์กันอย่างไร?

สรุปโดย นวรัตน์ ตันกมลาสน์

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการหารืออย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนโยบาย AI และ IP และได้กำหนดจัดการหารือดังกล่าวในหัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขึ้นทางออนไลน์

WIPO ได้กำหนดจัดการหารือดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง ในระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 15:00 น. (เวลา ณ นครเจนีวา) โดยจะเผยแพร่การหารือฯ ผ่านเว็บไซด์ของ WIPO (wipo.int) ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ผ่านเว็บไซด์ของ WIPO

การหารือในเรื่องดังกล่าว WIPO จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2562 มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มาร่วมหารือเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อนโยบาย IP และภายหลังการหารือ WIPO ได้เปิดให้มีการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของ Al ต่ออนโยบาย IP โดยได้เชิญชวนให้เสนอประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นที่เป็นคำถามสำคัญที่นโยบาย IP กำลังเผชิญกับปัญหาเมื่อ AI เพิ่มความสำคัญมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากข้อมูลและข้อคิดเห็นรวมถึงจากการตอบแบบสอบถามทั่วโลกที่ส่งเข้ามามากกว่า 250 รายการ ทั้งจากประเทศสมาชิก องค์กรด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเอกชนรวมถึงบุคคลทั่วไป แสดงข้อพิสูจน์ถึงความเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง IP และ AI โดยมีการหยิบยกประเด็นหารือที่สำคัญ ได้แก่ AI ในการบริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาและกลยุทธ์การบริหารจัดการ AI และนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในการนี้ WIPO หวังว่า การหารือครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้จะทำให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง AI และ IP ได้ชัดมากยิ่งขึ้น และจะนำผลการหารือดังกล่าวไปปรับปรุงบทความเกี่ยวกับนโยบาย IP และ AI ต่อไป

bottom of page