top of page

สหรัฐฯ เล็งถอนสินค้าข้าวออกจากโครงการ GSP

สรุปโดย ไวนิกา อานามนารถ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 2563) เกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าที่ได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ประจำปี 2563 แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ใน 10 รายการสินค้า โดยจะพิจารณา “ตัดสิทธิ” สินค้าข้าว 6 รายการ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง และปลายข้าว ซึ่งเป็นผลมาจากการยื่นคำร้องของสมาคม USA Rice Federation และพิจารณา “เพิ่มสิทธิ” ให้แก่สินค้าดอกกุหลาบตัดสด 4 รายการ ตามคำร้องของสมาคม Society of American Florists

bottom of page