top of page

รายงาน WTO เกี่ยวกับการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สรุปโดย กาจฐิติ วิวัธวานนท์

WTO เผยแพร่รายงานการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ทางการค้าแพทย์ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreements: RTAs) ในช่วงการขาดแคลนสินค้าอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ Covid 19

รายงานนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายและอัตราภาษีของสินค้าทางการแพทย์ระหว่างสมาชิก RTAs โดยระบุว่า มีผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการค้าแพทย์ 10 อันดับแรกได้ส่งออกสินค้าไปยังสมาชิก RTAs กันเองถึง 27% -75% และยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์กว่า 84 % ในปี 2563 ภายใต้ RTAs นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ยังเสียภาษีโดยเฉลี่ย 1.6 % ภายในกลุ่ม RTAs เมื่อเทียบกับการเสียภาษีโดยเฉลี่ย 3.8 % ที่ซื้อขายนอกกลุ่ม RTAs ด้วย การจัดทำ RTAs จึงเป็นช่องทางให้มีการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งเป็นหลักการสำคัญภายใต้ WTO ด้วยเช่นกัน

bottom of page