๕ พฤษภาคม

วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

Line-light.png