WIPO เชิญ จุรินทร์ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก โดยไทยครองอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

21.09.21

00054
จับกระแสการค้าโลก
ข่าวสั้นทันโลก

WTO ปลื้ม การค้าโลกฟื้นหลังโควิด แต่ยังเหลื่อมล้ำสูงโดยเฉพาะการกระจายวัคซีน

WTO สะกิดประเทศสมาชิก ! ขอให้ลดอุปสรรคการค้าสินค้าเกี่ยวกับโควิดที่ยังมีจำนวนมาก

WIPO เชิญ จุรินทร์ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก โดยไทยครองอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

21 กันยายน 2564

สมาชิก WTO ชื่นชมนโยบายการค้าเวียดนาม ไทยเน้นต้องไม่กีดกันเรื่องยานยนต์และยา

12 พฤษภาคม 2564

จุรินทร์ โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดในเวทีเอเปค (APEC) ประกาศหนุน CL วัคซีน ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลก

5 มิถุนายน 2564

ไทยลงนามความตกลงจัดสรรโควตาภาษี (TRQ) หลัง Brexit กับสหภาพยุโรป

10 พฤษภาคม 2564

อินโฟกราฟิก
ประกาศและงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงตกแต่งที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเสมียนของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง