บุคลากร

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

อัครราชทูตรองผู้แทนถาวรไทย

ประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

นายจักรินทร์ โกมลศิริ

นางสาวพรพิมล สุคันธวณิช

อัครราชทูตที่ปรึกษา

นางจารุวรรณ สุขรมย์

นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์

นางสาวนวรัตน์  ตันกมลาสน์

ที่ปรึกษา

นายอัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์

นางสาวชนิกานต์ ดิศผดุง

นางกมลทิพย์ พสุนธรากาญจน์ จะนู

นางสาวไวนิกา อานามนารถ

เลขานุการโท

นางนภาพร น้ำดอกไม้

Contact us

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก


The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization


ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848,
1215 Geneva 15, Switzerland


Tel : +41 22 9295200

Fax : +41 22 7910166

Email : pmtw.moc.go.th@gmail.com