top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

WTO จับมือองค์กรระหว่างประเทศสร้างประวัติศาสตร์: ออท. สุนันทา เปิดตัว World Cotton Day


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) ได้ทำหน้าที่เป็นประธานพิธีการเปิดตัว World Cotton Day (วันฝ้ายโลก) ในฐานะประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการเปิดตัว World Cotton Day เป็นครั้งแรก จัดโดย WTO ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), องค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD), ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (ITC) และคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายระหว่างประเทศ (ICAC) โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก WTO และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ มาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ รัฐมนตรีการค้าของกลุ่ม Cotton-4 (บูร์กินาฟาโซ เบนิน มาลี และชาด) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบราซิล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งทออินเดีย ผู้อำนวยการใหญ่ FAO และรองเลขาธิการ UNCTAD เป็นต้น


World Cotton Day มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝ้าย ทั้งในเชิงคุณประโยชน์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาจากการผลิตและการแปรรูป ตลอดจนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอุปสรรคของผู้ผลิตฝ้ายทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวันโดยองค์กรระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิก WTO ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานวิจัย ข้อมูล และมุมมองเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมฝ้ายอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเจรจการค้าในเรื่องฝ้าย เพื่อเสริมสร้างการค้าที่เสรี เป็นธรรม และตอบโจทย์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการแสดงสินค้าและประวัติศาสตร์และพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ฝ้าย


ขอบคุณภาพจาก WTO

117 views0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page