top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

WTO จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ด้านความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 WTO ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) ในหัวข้อความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (Digital Connectivity and Economic Diversification) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ WTO OECD UNCTAD และธนาคารโลก ได้นำเสนอรายงานสถานะล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มด้านนโยบายการค้าและความเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก และความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล


ผู้แทนจาก WTO (Theo Mbise, Economic Affairs Officer, Development Division) ได้รายงานว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีส่วนในการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล และจากข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสำรวจของประเทศสมาชิก WTO พบว่า ประเทศสมาชิกของ WTO ได้มีการจัดทำแผนการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบดิจิทัลอยู่ในแผนพัฒนาในระดับประเทศ แต่ก็พบว่า ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศยังคงประสบปัญหา ความไม่เท่าเทียมในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและบุคลากรขาดทักษะด้านดิจิทัลและด้าน IT


ผู้แทนจาก Trade and Agriculture Directorate, Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD (Silvia Sorescu, Policy Analyst, Emerging Policy Issues Division,) ได้รายงานว่า การพัฒนาระบบดิจิทัลในวงการธุรกิจไม่เพียงแต่ได้สร้างโอกาสในภาค ICT เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดการขยายตัวของการค้าในสาขาการบริการสินค้าและการค้าพัสดุด้วย โดยความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะส่งผลทำให้การค้าพัสดุเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และการขยายตัวของการค้าแบบดิจิทัล ควรให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลด้วย


ผู้แทนจาก The United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD (Torbjörn Fredriksson, Head, E-commerce and Digital Economy Branch) รายงานว่า การค้าแบบดิจิทัลได้ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างมาก และการระบาดของโรคโควิด-19 กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของ การค้าสินค้า ICT ถึงร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีมูลค่ารวมที่ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี การขยายตัวของการค้าแบบดิจิทัลในแต่ละภูมิภาคมีไม่เท่ากัน โดยการค้าสินค้า ICT ในกลุ่มประเทศเอเชียมี การเติบโตสูงที่สุด ขณะที่การค้าบริการด้าน ICT ก็ได้การขยายตัวมากขึ้นเช่นกันในทุกภูมิภาค


ผู้แทนจากธนาคารโลก (Mark Williams, Practice Manager, Global Knowledge and Expertise, Digital Development Global Practice) ได้รายงานว่า เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีส่วนช่วยต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการใช้เทคโนโลยีมือถือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ได้มีส่วนช่วยให้ GDP ของโลกขยายตัวร้อยละ 0.5-1.2 และความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลมีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างครอบคลุม


ผู้แทนจากสหภาพยุโรป (Paz Velasco Velasquez, Head of Sector Investment Climate and Trade, DG INTPA E2 - Micro-Economic Analysis, Investment Climate, Private Sector, Trade and Employment) ได้รายงานว่า สหภาพยุโรปได้ช่วยสนับสนุนโครงการ Aid for Trade ในปี 2562 รวมเป็นมูลค่า 17.9 พันล้านยูโร โดยให้ความสำคัญกับการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ซี่งสหภาพยุโรปถือว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของยุทธศาสตร์ของโครงการ Aid for Trade โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมมาตรการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมให้ MSMEs ได้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ผู้แทนจากสหภาพยุโรปยังได้ย้ำถึงปัจจัยสำคัญที่มีต่อการพัฒนาดิจิทัล (Digital Development) อาทิ ระบบ e-governance การเชื่อมโยง (Connectivity) การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน และระบบ e-services รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้กองทุน Global Gateway ของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา ที่ได้มีการเปิดตัวโดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Council) โดยตั้งเป้าหมายระดมเงินทุนกว่า 300,000 ล้านยูโร ภายในปี 2570 จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union -EU) สถาบันการเงิน และองค์กร ภาคเอกชน สำหรับลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว นวัตกรรมดิจิทัล

การผลิตพลังงานสะอาด การศึกษาและวิจัย


ผู้แทนจาก Asian Development Bank (AsDB) (Pramila Crivelli, Economist, Economic Research and Regional Cooperation Department) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ปี ค.ศ. 2030 ของธนาคารฯ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล โดยผ่านการดำเนินการตามแผนความร่วมมือระดับภูมิภาค รวมถึงชี้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างโอกาสของการขยายตัวของการค้าดิจิทัล


**********************


71 views0 comments

Comments


bottom of page