top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

WTO กับการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล


WTO ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการค้าของประเทศสมาชิกแก่หน่วยงาน United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS) โดยจากบทวิเคราะห์ของรายงานดังกล่าวพบว่า การระบาดโควิด-19 ดูเหมือนจะซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล (LLDCs) และทำให้เป้าหมายการมีส่วนร่วมของการค้าแบบพหุภาคีไกลออกไป


ทั้งนี้ รายงานดังกล่าว ได้นำข้อมูลจาก Sustainable Development Goals (SDG) Trade Monitor Portal ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม 2563 และจากการแจ้ง (Notification) ของสมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO) ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งได้มีการจัดทำไว้ตาม Vienna Program of Action for LLDCs for the Decade 2014-2024


จากข้อมูลระบุว่า แม้ในปี 2558-2562 ประเทศ LLDCs จะมีการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6

แต่การส่งออกบริการได้ลดลงร้อยละ 2 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ขณะที่ความสามารถในการแข่งขันด้าน

การส่งออกสินค้าของประเทศ LLDCs ยังลดลง เนื่องจากปัญหาระยะทางที่ห่างไกลกับตลาดการค้าโลก

ไม่มีทางออกทะเล และต้นทุนการส่งออกและการผ่านแดนสูง นอกจากนี้ ยังพบว่า สินค้าที่ส่งออกของกลุ่มประเทศ LLDC ยังเป็นสินค้ามีมูลค่าเพิ่มต่ำ


ทั้งนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ยังซ้ำเติมสถานการณ์ของประเทศกำลังพัฒนาไม่มีทางออกทะเล

เนื่องจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้ออกกฎระเบียบจำกัดการค้า ส่งผลให้ต้นทุนส่งออกสินค้าสูงขึ้น และการส่งออกสินค้ามีความล่าช้า รวมทั้งยังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าด้วย


ดังนั้น การเพิ่มส่วนแบ่งในการส่งออกให้แก่ประเทศ LLDCs จึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ ข้อที่ 17.11 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกให้กับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด โดยวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้คือ การลดภาษีศุลกากรสำหรับประเทศ LLDCs ที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว และเพิ่มช่องทางสำหรับการเปิดตลาดให้สินค้าจากประเทศ LLDCs ปลอดภาษี


โดยที่องค์การการค้าโลก มีบทบาทในข้อ 3 ตามที่ระบุไว้ใน Vienna Program of Action for LLDCs for the Decade 2014-2024 โดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการส่งเสริม

การอำนวยความสะดวกด้านการค้า รายงานของสำนักเลขาธิการของ WTO จึงได้ระบุไว้ว่า เพื่อส่งเสริมให้ประเทศ LLDCs ได้มีส่วนร่วมในระบบการค้าระหว่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการความตกลงอำนวยความสะดวกทางการค้า (TFA) อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ จากการสำรวจของ WTO ยังพบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ประเทศ LLDCs ยังพบอุปสรรคในการปล่อยสินค้าและการนำสินค้าผ่านแดนเพิ่มขึ้น ขณะที่การเข้าถึงข้อมูลด้านการค้าสำหรับประเทศ LLDCs มีความง่ายขึ้น


แม้ว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศของประเทศ LLDCs จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.105 เท่านั้น แต่ WTO

ยังเห็นความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้ประเทศ LLDCs ได้มีส่วนร่วมในระบบการค้าโลกมากขึ้น โดยปัจจุบัน

มีประเทศ LLDCs รวมทั้งหมด 32 ประเทศ โดยเป็น สมาชิกของ WTO รวม 26 ประเทศ และอีก 6 ประเทศ

เป็นประเทศผู้สังเกตการณ์


เอกสารอ้างอิง

175 views0 comments

Commentaires


bottom of page