• pmtwmocgoth

ไทยผนึกกำลังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดงานนิทรรศการ GI Thai Silk – Folk Wisdom to World Heritage

ไทยผนึกกำลังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

จัดงานนิทรรศการ “GI Thai Silk – Folk Wisdom to World Heritage”
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (คผท.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมหม่อนไหม) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จะจัดงานนิทรรศการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมไทย ภายใต้หัวข้อ “GI Thai Silk – Folk Wisdom to World Heritage” ในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO GA) ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน–9 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


งานนิทรรศการข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศทราบถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสินค้า GI ของไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและการคุ้มครองสินค้า GI มาโดยตลอด ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการให้ความสำคัญกับการจดทะเบียน GI เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สำหรับใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยจะมีการจัดแสดงผ้าไหม GI ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ชุดผ้าไหม และเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติของไทย รวมทั้งจะมีการสาธิตการสาวไหมและการทอผ้าไหมมัดหมี่ บอร์ดแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและออกแบบผ้าไหมไทย และการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม WIPO GA จำนวนกว่า 1,000 คน จากประเทศสมาชิก WIPO 192 ประเทศ

นอกจากนี้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ไทยจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรอง (Reception) เพื่อเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว โดยจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน ซึ่งจะมีการเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วง GIและอาหารไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในงานดังกล่าวด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการจัดงานนิทรรศการ GI ผ้าไหมของไทยผ่านเว็ปไซต์ของ คผท. และกระทรวงพาณิชย์ได้ในโอกาสต่อไป


ไวนิกา อานามนารถ

23 กันยายน 2562

79 views