• pmtwmocgoth

รัฐมนตรี WTO สั่งเร่งเจรจาอุดหนุนประมงและปฏิรูป WTO
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาชิก WTO จำนวน 32 ประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนของ WTO โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมง (2) การปฏิรูป WTO และ (3) การหาข้อสรุปการเจรจาต่างๆ สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12 (MC12) ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563 ณ ประเทศคาซัคสถาน


ในการนี้ สมาชิกที่เข้าประชุมได้ย้ำความมุ่งมั่นที่จะให้มีข้อสรุปการเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมงภายในเดือนธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันเร่งผลักดันการเจรจาให้เร็วที่สุด เห็นพ้องเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิรูป WTO เพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการทางการค้าของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมาชิกหลายประเทศสนับสนุนให้มีข้อสรุปการเจรจาเกษตร และประเด็นใหม่ๆ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนภายใน MC12


ในส่วนของไทย สนับสนุนให้มีข้อสรุปเรื่องการอุดหนุนประมงภายในสิ้นปีนี้ และข้อสรุปการเจรจาเกษตรใน MC12 รวมทั้งเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อสรุปเรื่องการปฏิรูป WTO เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและการดำเนินงานทั่วไป อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกจะต้องมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะประนีประนอมในทุกๆ เรื่องหากจะสามารถหาข้อสรุปได้


ในส่วนของการเจรจา E-commerce ไทยเห็นประโยชน์ในการจัดทำกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกการค้า E-commerce ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการสร้างโอกาสให้กับประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องดังกล่าวและพร้อมสนับสนุนผลการเจรจาที่สมาชิกสามารถเห็นชอบร่วมกันใน MC12


อัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์11 views