• pmtwmocgoth

ประเทศกลุ่ม G-20 ย้ำแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลน และจำกัดผลกระทบการค้าและการลงทุนจากสถานการณ์ COVID-19


สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐมนตรีการค้าและการลงทุนกลุ่ม G-20* ได้ออกถ้อยแถลงร่วมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและประเมินสถานการณ์ดังกล่าว หลังจากการประชุม Video Conference เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีการค้าและการลงทุนกลุ่ม G-20 เน้นการแนวทางเชิงกว้างเพื่อ (1) เสริมสร้างปริมาณที่เพียงพอ และการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว สำหรับสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าเกษตรสำคัญ และสินค้าและบริการสำคัญอื่นๆ (2) จำกัดผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (3) แนวทางในระยะยาวเพื่อเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ


รัฐมนตรีการค้าและการลงทุนกลุ่ม G-20 มีความเห็นร่วมกันว่าควรเสริมสร้างปริมาณสินค้าสำคัญให้เพียงพอสำหรับความต้องการด้านสาธารณสุข โดยจะผลักดันมาตรการส่งเสริมการเพิ่มการผลิต เช่น การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะป้องกันการเก็งกำไรและการขึ้นราคาสินค้าดังกล่าวในลักษณะที่เกินความจำเป็น


ในส่วนของการจำกัดผลกระทบด้านการค้าและการลงทุน สมาชิกกลุ่ม G-20 สมาชิกจะร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส และคาดการณ์ได้ และยืนยันที่จะคงไว้ซึ่งการเปิดตลาด รวมทั้ง ยืนยันให้เครือข่ายโลจิสติกส์ ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง นอกจากนี้ มาตรการฉุกเฉินที่ใช้รับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องเป็นมาตรการชั่วคราว เหมาะสมกับสถานการณ์ โปร่งใส และไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า หรือกระทบห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภายใต้ WTO โดยต้องแจ้งมาตรการทางการค้าที่บังคับใช้เพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อ WTO


นอกจากนี้ รัฐมนตรีการค้าและการลงทุนกลุ่ม G-20 ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนลูกจ้างและภาคธุรกิจ และยืนยันจะคำนึงถึงประโยชน์ของวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในการออกมาตรการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


ทั้งนี้ สมาชิกจะติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด และเตรียมการเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว โดยมอบหมายให้คณะทำงานด้านการค้าและการลงทุน G-20 จัดทำแนวทางสำหรับการดำเนินการ ตลอดจนแนวทางเพื่อเสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคี

* สมาชิกกลุ่ม G20: อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป

ขอบคุณรูปภาพจาก G20 Saudi Arabia


57 views