top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

ทูตอาเซียนประจำ WTO ร่วมต้อนรับ “นายกฯ ฮุนเซน” ในการประชุม Aid for Trade Global Review 2019


ออท. สุนันทาร่วมกับทูตอาเซียนประจำ WTO ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ประเทศกัมพูชา ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Aid for Trade Global Review 2019 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งกัมพูชาเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้รับประโยชน์จากโครงการความช่วยเหลือ “Aid for Trade” ของ WTO


โครงการ Aid for Trade เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของการค้าต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยหาผู้บริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาด้านศักยภาพทางการค้าของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้กัมพูชามีอัตรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.7 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้ เมื่อปี 2558 กัมพูชาได้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ (low-income country) เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำ (lower middle-income country) และมีอัตราความยากจนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 จากเดิมที่มีถึงร้อยละ 53 ในขณะที่การยอดการส่งออกก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กัมพูชายึดมั่นและเล็งเห็นผลประโยชน์ของการค้าพหุภาคีและการปฏิบัติตามพันธกรณีของ WTO และเชื่อว่า การค้าพหุภาคีจะนำไปสู่เป้าประสงค์ของกัมพูชาในการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

กาจฐิติ

กรกฎาคม 2562

98 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page