top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

การค้าสินค้าทางการแพทย์ในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


1. การนำเข้าและการส่งออกสินค้าทางการแพทย์มีมูลค่ารวมกว่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020 ซึ่งขยายตัวถึงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019 ในทางตรงกันข้ามมูลค่าการค้าสินค้าทั่วโลกหดตัวลงถึงร้อยละ 7.6 ในปี 2020


2. การค้าชุดตรวจโรคสำเร็จรูป (Test kits) และสารเพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic reagents) เพิ่มขึ้นสูงมากในเดือนมีนาคมปี 2020 เมื่อโรคโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก และในเดือนธันวาคม 2020 การส่งออกสินค้าข้างต้นได้พุ่งสูงถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และการนำเข้าขยายตัวถึง ร้อยละ 126 โดยมีสิงคโปร์และลิทัวเนียอยู่ในรายชื่อประเทศผู้ส่งออก 10 อันดับแรก


3. สัดส่วนของสินค้าทางการแพทย์ในมูลค่าการค้าสินค้ารวมของโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.3 ในปี 2019 มาเป็น ร้อยละ 6.6 ในปี 2020


4. การค้าสินค้าที่มีความจำเป็นในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) เครื่องอบฆ่าเชื้อ (Sterilizer) และเครื่องสแกนแบบอัลตร้าโซนิค (Ultra-sonic scanner) ขยายตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 31 ในปี 2020


5. ในปี 2020 จีนกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการจัดการกับโรค โควิด-19 (Covid-19-critical medical products) โดยจีนได้ส่งออกสินค้า ดังกล่าวมีมูลค่า 1.05 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 26.7 ของการค้าสินค้ากลุ่มเดียวกันทั่วโลก และขยายตัวถึงร้อยละ 176.1 เมื่อเทียบกับปี 2019 ตามมาด้วยเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ มาเลเซียเป็นผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มนี้มากเป็นอันดับ 7 ของโลก มีมูลค่าส่งออกสินค้าข้างต้นที่ขยายตัวถึงร้อยละ 52 ในปี 2020


6. ในปี 2020 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าที่จำเป็นในการจัดการกับโรค โควิด-19 รายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วยเยอรมนีและจีน สหรัฐอเมริกานำเข้าถึง 7.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของการนำเข้ารวมของโลก


7. ประเทศผู้ส่งออก 10 อันดับแรกของโลกส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการต่อสู้กับโรคโควิด-19 คิดเป็น ถึง 3 ใน 4 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของโลก แสดงให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 กระจุกตัวอยู่ในประเทศไม่กี่ประเทศที่มีความสามารถในการผลิต ในขณะที่ประเทศผู้นำเข้า 10 อันดับแรกนำเข้าถึงร้อยละ 62 ของมูลค่าการนำเข้ารวมของโลก โดยทั้งหมดเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ยกเว้นจีน โดยประเทศที่มี อัตราการขยายตัวของการนำเข้าสูงได้แก่ สหราชอาณาจักร (ร้อยละ 80.2) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 58.4) และอิตาลี (ร้อยละ 51.7)

46 views0 comments

コメント


bottom of page