กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

20 สิงหาคม 2562

1/2

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ดูแลกลุ่มคนเปราะบาง Carrefour-Rue เลขที่ 3, rue de Montbrillant 1201 Geneva ซึ่งให้การดูแลกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้อพยพ และผู้ยากไร้ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมทั้งการให้บริการอาหารร้อนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการสุขอนามัยพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ในการนี้ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติฯ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริการของศูนย์ดังกล่าว

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com