การก่อตั้งของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

เมื่อปี 2538 (ค.ศ. 1995) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแทนที่ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT 1947) ไทยซึ่งเป็นภาคีความตกลงแกตต์ตั้งแต่ปี 2525 (ค.ศ. 1982) จึงเข้าเป็นสมาชิก WTO ในปี 2538 โดยอัตโนมัติ

 

ในช่วงที่การดำเนินงานยังอยู่ภายใต้ความตกลงแกตต์ ไทยมีสำนักงานพาณิชย์ไทย ณ นครเจนีวา เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในฐานะผู้แทนไทยซึ่งเป็นภาคีความตกลงแกตต์ หลังจากมีการจัดตั้ง WTO ขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงาน และมีข้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประจำการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีและคณะกรรมการภายใต้กรอบ WTO รวมถึงปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกทำหน้าที่ประสานงานกับ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) และแต่งตั้งให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกเป็นผู้แทนไทยใน WIPO เพื่อเข้าร่วมและแสดงบทบาทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

 
ภารกิจของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO)
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
  • เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการรักษาผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้กรอบ WTO /WIPO

  • เสนอแนะท่าที กลยุทธ์ และให้คำแนะนำในด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความตกลง WTO/WIPO เพื่อประกอบการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายของรัฐบาล

  • เข้าร่วมประชุม เจรจา รายงานผล ตลอดจนติดตามความคืบหน้า การเจรจาการค้าภายใต้กรอบ WTO/WIPO

  • การประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยใน WTO/WIPO

  • ประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ประเทศสมาชิกต่างๆ และฝ่ายเลขาธิการของ WTO/WIPO

  • ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิก

  • ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของไทย

  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำประเด็นกฎหมาย และ เจรจาปัญหาข้อพิพาททางการค้า

 
  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com