WTO WIPO และ WHO จับมือศึกษาการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกันนำเสนอการศึกษาไตรภาคีฉบับใหม่เกี่ยวกับการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่พัฒนามาจากการศึกษาฉบับเดิมซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2556 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างนโยบายด้านสุขภาพ การค้า และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่ส่งผลต่อนวัตกรรมและการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ยา วัคซีนและอุปกรณ์การแพทย์ โดยการศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงนโยบาย และการตัดสินใจอย่างเชี่ยวชาญในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับสุขภาพของประชากรทั่วโลกในขณะนี้

นาย Roberto Azevedo ผู้อำนวยการใหญ่ WTO ได้เน้นย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยงนโยบายกันอย่างใกล้ชิดระหว่างมิติด้านสุขภาพ การค้า และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สอดรับการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งการบูรณาการกันของทั้งสามหน่วยงานนี้จะสนับสนุนการอภิปราย เชิงนโยบาย และช่วยสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพของโลกในอนาคตด้วย

นาย Francis Gurry ผู้อำนวยการใหญ่ WIPO สนับสนุนความสำคัญของการร่วมมือกันของนโยบายด้านสุขภาพ การค้า และนวัตกรรมที่ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับมนุษยชาติในขณะนี้

ดร. Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เห็นว่า อุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงราคาที่แพง ที่เกิดจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและภาษีศุลกากร) จะหมดไป เนื่องจากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันระดมทุนสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยชีวิตและเปลี่ยนแปลงสุขภาพของทุกคนทั่วโลก

การศึกษาฯ ได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่กำหนดการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมถึงยาวัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นๆ โดยนำบทเรียนเชิงปฏิบัติจากประสบการณ์เกี่ยวกับความแตกต่างของสาธารณสุข ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าในมุมมองที่กว้างขึ้น ที่กำหนดโดยมิติด้านสิทธิมนุษยชนในด้านสุขภาพและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนางานวิจัยด้านข้อมูลยาต้านทานจุลชีพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทันสมัย ไปจนถึงแนวโน้มของนวัตกรรมในภาคเภสัชกรรมและการค้า รวมทั้งภาษีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ความทันสมัยของการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ ข้อตกลงทางการค้าในภูมิภาค และการคำนึงถึงการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การศึกษาดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงสำหรับผู้กำหนดนโยบายในภาพกว้าง เช่น ผู้ร่างกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (เอ็นจีโอ) นักวิจัย และอื่นๆ ที่แสวงหาบทสรุปของปัญหาที่เป็นจุดตัดของสุขภาพระดับโลก นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้า ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับกิจกรรมของความร่วมมือของทั้งสามองค์กรดังกล่าว

รวบรวมโดย นวรัตน์ ตันกมลาสน์

31 กรกฎาคม 2563

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com