การตัดสินใจภายใต้ WTO จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากวิกฤต Covid-19

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นาย Roberto Azevêdo ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเจรจาทางการค้าขององค์การการค้าโลกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนก้าวลงจากตำแหน่งในเดือนหน้า โดยกล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นจากการระบาดครั้งใหญ่ของ Covid-19 จะกำหนดบริบทงานภายใต้องค์การการค้าโลกในอนาคตอันใกล้ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตลาดเสรีทางการค้าระหว่างกันจะก่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกประเทศมีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12 ซึ่งถูกเลื่อนออกไปในปี 2021 ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของความพยายามของสมาชิกในข้อตกลงพหุภาคีเกี่ยวกับการอุดหนุนด้านการประมงและด้านการเกษตร พร้อมกับการแถลงการณ์ร่วมในอนาคตข้างหน้าจะส่งสัญญาณอันทรงพลังว่า WTO จะยังคงเป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นและทำการประเมินสถานการณ์ด้านการค้าของโลกในอีก 25 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เฉกเช่นเดียวกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมด องค์การการค้าโลกจะต้องมีการปรับตัวและปฏิรูปเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกล่าวถึงบทเรียนที่มีค่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่า ความตกลงพหุภาคีจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีเจตจำนงร่วมกัน มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหา เปิดรับแนวทางที่สร้างสรรค์และประนีประนอม รวมไปถึงการฟังเสียงประเทศสมาชิกทุกประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

สรุปโดย จารุวรรณ สุขรมย์

22 กรกฎาคม 2563

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com