WIPO เปิดตัวเครื่องมือบริการทางธุรกิจออนไลน์ใหม่ “WIPO PROOF” เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เปิดตัวเครื่องมือบริการทางธุรกิจออนไลน์ใหม่ในนาม WIPO PROOF ซึ่งจะเป็นระบบที่แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้ทางดิจิทัล และสามารถช่วยให้นักประดิษฐ์และผู้สร้างสรรค์ใช้ระบบในการตรวจสอบข้อมูลของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องผลงานของตนได้อย่างเต็มที่ในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการพัฒนาในเชิงการค้า โดยทำหน้าที่เป็นทนายความดิจิทัลในโลกดิจิทัล บริการนี้ช่วยพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา สร้างหลักฐานสนับสนุนที่เชื่อถือ และตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการมีข้อพิพาท เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของก่อนการนำไปใช้ในทางที่ผิดและเกิดคดีความได้ ซึ่ง WIPO PROOF ใช้งานและเข้าถึงง่าย เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ไม่มาก ทำให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้สนใจสามารถหาข้อมูลรายละเอียดฯ ได้ทางเว็บไซต์ของ WIPO

สรุปโดย นวรัตน์ ตันกมลาสน์

9 มิถุนายน 2563

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com