สหรัฐฯ คัดค้านแผนทางเลือกของสหภาพยุโรปในการอุทธรณ์ภายใต้ WTO

สหรัฐฯ คัดค้านแผนทางเลือกในการจัดทำข้อตกลงหลายฝ่ายเพื่อใช้อนุญาโตตุลาการในการอุทธรณ์เป็นชั่วคราว ซึ่งจัดทำโดยสหภาพยุโรปและสมาชิกรวม 20 ประเทศ โดยสหรัฐฯ เห็นว่าข้อตกลงหลายฝ่ายฯ เป็นการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกที่เข้าร่วม และคัดค้านการใช้งบประมาณด้านบุคลากรของ WTO เพื่อสมาชิกที่เข้าร่วมเท่านั้น

ตามข่าวของ Washington Trade Daily เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 รายงานว่า สหรัฐฯ ได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการใหญ่ WTO เพื่อคัดค้านการใช้ข้อตกลงหลายฝ่ายฯ ซึ่งสหภาพยุโรปและสมาชิกบางส่วนรวม 20 ประเทศได้จัดทำข้อตกลงหลายฝ่ายฯ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการอุทธรณ์เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่องค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

สหรัฐฯ เห็นว่า แนวทางของข้อตกลงหลายฝ่ายฯ เป็นการรวมทางปฏิบัติที่ผิดพลาดขององค์กรอุทธรณ์ ซึ่งแสดงถึงการใช้อำนาจของ AB ในทางที่ไม่ถูกต้อง และกระทบต่อสิทธิของสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วม ดังนั้น จุดประสงค์ของการใช้ข้อตกลงหลายฝ่ายฯ ไม่ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างแท้จริง แต่เป็นความพยายามสร้างองค์กรอุทธรณ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นรูปแบบ องค์กรอุทธรณ์ในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการใช้งบประมาณของ WTO ที่ผิดพลาดที่สนับสนุนให้ฝ่ายเลขานุการขององค์กรอุทธรณ์เดิมกลับมาทำหน้าที่อีก นอกจากนี้ ยังใช้งบประมาณต่องานที่ไม่เกี่ยวกับงานอนุญาโตตุลาการตามที่ข้อ ๒๕ ของ DSU กำหนด อาทิ ค่าใช้จ่ายจัดทำบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการคัดเลือกหารือระหว่างกัน นอกจากนี้ สมาชิกของข้อตกลงหลายฝายฯ ไม่มีสิทธิที่จะใช้งบประมาณและสั่งการให้ประธานคณะกรรมการต่าง ๆ ของ WTO ให้เป็นผู้คัดเลือกอนุญาโตตุลาการด้วย

ดังนั้น จำเป็นต้องจับตามองกันว่า สหภาพยุโรปและสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงหลายฝ่ายฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

สรุปโดย กาจฐิติ วิวัธวานนท์

8 มิถุนายน 2563

ที่มา Washington Trade Daily

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com