สหรัฐฯ เล็งถอนสินค้าข้าวออกจากโครงการ GSP

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 2563) เกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าที่ได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ประจำปี 2563 แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ใน 10 รายการสินค้า โดยจะพิจารณา “ตัดสิทธิ” สินค้าข้าว 6 รายการ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง และปลายข้าว ซึ่งเป็นผลมาจากการยื่นคำร้องของสมาคม USA Rice Federation และพิจารณา “เพิ่มสิทธิ” ให้แก่สินค้าดอกกุหลาบตัดสด 4 รายการ ตามคำร้องของสมาคม Society of American Florists

สรุปโดย ไวนิกา อานามนารถ

8 พฤษภาคม 2563

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com