วุฒิสมาชิกสหรัฐประกาศกร้าวให้ยุบ WTO!

นาย Josh Hawley วุฒิสมาชิกสหรัฐรัฐมิสซูรี เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการค้าโลกทั้งระบบ โดยเริ่มต้นจากการยุบ WTO ที่ไม่ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าเสรี และปล่อยให้จีนใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแย่งงานไปจากชาวอเมริกันที่ขณะนี้ต้องตกงานกว่า 30 ล้านคน หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

นาย Josh เห็นว่า สหรัฐควรร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยในการเขียนกฎเกณฑ์การค้าขึ้นใหม่และร่วมสกัดกั้นอำนาจจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อกอบกู้อำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจ ดึงโรงงานผลิตสินค้ากลับคืนประเทศ รักษาห่วงโซ่อุปทานที่เป็นส่วนสำคัญ รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตภายใน เพื่อเศรษฐกิจและอนาคตที่ดีกว่าเดิมของสหรัฐ

สรุปโดย กมลทิพย์ พสุนธรากาญจน์ จะนู

7 พฤษภาคม 2563

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com