รายงาน WTO เกี่ยวกับการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

WTO เผยแพร่รายงานการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ทางการค้าแพทย์ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreements: RTAs) ในช่วงการขาดแคลนสินค้าอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ Covid 19

รายงานนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายและอัตราภาษีของสินค้าทางการแพทย์ระหว่างสมาชิก RTAs โดยระบุว่า มีผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการค้าแพทย์ 10 อันดับแรกได้ส่งออกสินค้าไปยังสมาชิก RTAs กันเองถึง 27% -75% และยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์กว่า 84 % ในปี 2563 ภายใต้ RTAs นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ยังเสียภาษีโดยเฉลี่ย 1.6 % ภายในกลุ่ม RTAs เมื่อเทียบกับการเสียภาษีโดยเฉลี่ย 3.8 % ที่ซื้อขายนอกกลุ่ม RTAs ด้วย การจัดทำ RTAs จึงเป็นช่องทางให้มีการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งเป็นหลักการสำคัญภายใต้ WTO ด้วยเช่นกัน

สรุปโดย กาจฐิติ วิวัธวานนท์

29 เมษายน 2563

ที่มา
WTO เว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ “WTO issues new report on treatment of medical products in regional trade agreements”
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rta_27apr20_e.htm

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com